POWERED BY VERAS

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden website www.allesovercirculairslopen.nl en www.sloopmaterialenonline.nl


Algemeen

 • VERAS is beheerder van de voornoemde websites en behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud, foto’s en andere content te verwijderen dan wel aan te passen.
 • VERAS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van informatie op deze website en uitingen of handelen verricht inzake en/of naar aanleiding van de inhoud op deze website.
 • VERAS kan niet garanderen dat de diensten op deze website altijd zullen voldoen aan de verwachtingen. Ook kan niet worden gegarandeerd dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.
 • Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 • Met website wordt in de Algemene Voorwaarden de websites www.allesovercirculairslopen.nl en www.sloopmaterialenonline.nl bedoeld
 • VERAS is te allen tijde bevoegd om bepalingen in deze Algemene Voorwaarden aan te passen.
 • Hieronder volgt per hoofdonderdeel een korte duiding van de functionaliteiten op deze website.


Kennisbank

 • Het secretariaat van VERAS is exclusief bevoegd om rapporten, notities, documenten, etc. toe te voegen aan de kennisbank.
 • Er kan door leden en anderen aan het VERAS secretariaat worden verzocht om items toe te voegen. Dat kan middels een bericht aan info@allesovercirculairslopen.nl
 • Over de beslissing om items wel of niet te plaatsen kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Klachten en/of andere opmerkingen over publicaties in de Kennisbank van de website kunnen worden gericht aan bovenvermeld e-mailadres
 • VERAS is niet bereid om voor publicaties te betalen teneinde plaatsing mogelijk te maken
 • VERAS is te allen tijde bevoegd om publicaties en/of andere uitingen van de Kennisbank te verwijderen.


Succesverhalen

 • De leden van VERAS kunnen succesverhalen rondom circulair slopen melden bij het secretariaat voor op de website.
 • Het secretariaat beslist of en in welke vorm het artikel te plaatsen en pleegt zo nodig (in overleg met de indiener) een redactieslag.
 • VERAS behoudt zich het recht voor om succesverhalen te verwijderen dan wel aan te passen. Hierover vindt communicatie plaats met het lid dat het verhaal heeft aangemeld.
 • Een succesverhaal voldoet aan de volgende eisen:
  • het betreffende project of anderszins dient concrete resultaten te hebben geboekt;
  • de gegevens van het project zijn correct en afgestemd met de opdrachtgever(s) en andere partijen die genoemd worden in het verhaal;
  • het dient een aansprekend project te zijn en geen ‘business as usual’;
  • het project dient grootschaliger te zijn dan een enkel product of materiaal;
  • het project voldoet aan c.q. levert een bijdrage aan Circulair Slopen;
  • het project dient van recente datum te zijn;


Sloopmaterialen Online

 • De leden van VERAS zijn exclusief bevoegd om advertenties te plaatsen van sloopmaterialen onder de rubriek “Aangeboden”.
 • De advertenties hebben uitsluitend betrekking op materialen / producten / grondstoffen afkomstig van slooplocaties en/of toekomstige sloopprojecten die uitgevoerd zijn of binnen een bekende termijn uitgevoerd zullen gaan worden door de sloopaannemer.
 • Uitsluitend materialen / producten / grondstoffen die in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving mogen worden aangeboden.
 • Een advertentie is gedurende een periode van zes weken zichtbaar op de website. Eén week (tenminste vijf werkdagen) voor het verstrijken van voornoemde periode krijgt de adverteerder een melding dat de advertentie verloopt. De adverteerder heeft dan de mogelijkheid de advertentie met een periode te verlengen. Dit is repeterend
 • VERAS is op generlei wijze aanspreekbaar op en aansprakelijk voor de kwaliteit en hoedanigheid van de materialen en/of producten en/of grondstoffen die worden aangeboden.
 • VERAS behoudt zich het recht voor om advertenties te weigeren dan wel te verwijderen. Dit zal kenbaar worden gemaakt aan de adverteerder (indien mogelijk en aan de orde)


Aansprakelijkheid

VERAS sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:

 • het gebruik van de website; 
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
 • onjuiste informatie in advertenties en/of andere informatie in de Kennisbank en de Succesverhalen op de website;
 • het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website;
 • afname van producten van derden of gebruik van gekochte producten die zijn aangeboden via de website;
 • wijzigingen in of op de website.